Kapat

Sepetiniz

HIBBOUX-PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld als onderdeel van uw bezoek aan www.hibboux.de (de “Site”) en uw aankoop.

DE GEGEVENSBEHEERDER

Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, is de gegevensbeheerder: Hibboux Europe GmbH Adres: Splieterstraße 27, 48231 Warendorf, Duitsland, Tel: 90 532 6916983, E-mail: service@hibboux.de, website: www.hibboux.de

KOEKJES

Op verschillende pagina's van deze website gebruiken wij cookies om uw bezoek aangenamer te maken, om u de mogelijkheid te geven bepaalde functies te gebruiken, om u producten te tonen die u interesseren of voor marktonderzoeksdoeleinden. Daarbij beschermen wij ons legitieme belang bij de optimale marketing van ons aanbod, waarbij we de belangen afwegen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd – dat wil zeggen nadat u uw browser heeft gesloten – (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan, zodat wij uw browser bij een volgend bezoek kunnen herkennen (persistente cookies). De bewaartermijn wordt weergegeven in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en individueel beslissen of u in bepaalde gevallen de opslag van cookies wilt accepteren of deze volledig wilt deactiveren. Het beheren van cookie-instellingen varieert van browser tot browser; In het helpmenu van de betreffende browser wordt uitgelegd hoe de cookie-instellingen kunnen worden gewijzigd. Het deactiveren van cookies kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, zoals informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl u op de website surft, verzamelen we ook informatie over de individuele websites of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u hebt gebruikt om onze website te vinden, en informatie over hoe u met de website omgaat. We noemen deze automatisch verzamelde informatie ‘Apparaatgegevens’.

We verzamelen apparaatgegevens met behulp van de volgende technologieën:

 • “Cookies” zijn bestanden die op uw apparaat of computer worden opgeslagen en die vaak een anonieme identificatiecode bevatten. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org.
 • “Logbestanden” volgen de activiteit op de website en verzamelen informatie zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzings-/exitpagina’s en datum-/tijdstempels.
 • “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die gegevens opslaan over hoe u op onze website navigeert.

Daarnaast verzamelen wij informatie over u wanneer u een aankoop doet of van plan bent te doen via de Site, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie, e-mailadres en telefoonnummer. We noemen deze informatie ‘Bestelinformatie’.

De term ‘persoonlijke informatie’ zoals gebruikt in dit privacybeleid omvat zowel apparaatinformatie als bestelinformatie.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Over het algemeen gebruiken wij de door ons verzamelde bestelgegevens voor het verwerken van bestellingen die via de website worden ontvangen (waaronder het verwerken van betalingsgegevens, het samenstellen ervan voor verzending en het maken van facturen en/of orderbevestigingen). Wij gebruiken deze bestelgegevens ook om:

 • om te communiceren met jou;
 • om onze bestellingen te onderzoeken op mogelijke risico's of fraude en
 • U informatie of reclame te sturen met betrekking tot onze producten of diensten als deze overeenkomen met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld

We gebruiken de apparaatgegevens die we verzamelen om te screenen op mogelijke risico's en fraude (met name uw IP-adres) en in het algemeen om onze website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te maken over hoe onze klanten navigeren en omgaan met onze website en om de succes van onze marketing- en reclamecampagnes).

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden die ons helpen bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven. We gebruiken Shopify bijvoorbeeld om onze online winkel te exploiteren. Meer informatie over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt vindt u hier: https://www.shopify.com/legal/privacy. We gebruiken ook Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de website gebruiken. Meer informatie over hoe Google hun persoonlijke gegevens gebruikt, vindt u hier: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt hier voorkomen dat uw gegevens worden doorgegeven aan Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op gerechtelijke verzoeken om documenten, huiszoekingsbevelen of andere juridische verzoeken om informatie aan ons, of om op andere wijze onze rechten te beschermen.

OP GEDRAG GEBASEERDE RECLAME

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u gerichte reclame- of marketingcommunicatie te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant zal zijn.

JOU RECHTEN

Als u in de Europese Unie woont, heeft u het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een burger van de Europese Unie bent, houd er dan rekening mee dat wij uw gegevens verwerken om, indien van toepassing, aan bestaande contracten te voldoen (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via de website) of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven, zoals hierboven uiteengezet. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten Europa, waaronder Canada en de Verenigde Staten.

 • Recht op bevestiging

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht op toegang

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen van de verantwoordelijke persoon en een kopie van deze gegevens te ontvangen. Daarnaast geven de Europese richtlijnen en verordeningen u toegang tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, informatie over hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen;
 • dat u het recht heeft om persoonsgegevens die u betreffen te corrigeren of te verwijderen, de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • dat u het recht heeft om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • dat geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, wordt gebruikt in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u. Daarnaast heeft u recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft u er recht op geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Als u dit toegangsrecht wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht op rectificatie

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verantwoordelijke persoon onmiddellijk te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens aangevuld worden, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

U heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te verzoeken dat de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk verwijdert, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is en zolang de verwerking niet noodzakelijk is: verwijderen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wilt verzoeken om verwijdering van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de verantwoordelijke persoon, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke persoon. Een medewerker van de verantwoordelijke zorgt er onverwijld voor dat aan het verzoek tot verwijdering direct wordt voldaan.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om te voorkomen dat andere gegevensbeheerders de persoonlijke gegevens niet gebruiken om u te informeren dat u hen hebt verzocht links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonlijke gegevens te verwijderen. Een medewerker van de verantwoordelijke zal de noodzakelijke maatregelen initiëren.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nog wel nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u de beperking van de verwerking van door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen persoonsgegevens wilt aanvragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van de verantwoordelijke zorgt er onverwijld voor dat aan het verzoek tot beperking van de verwerking onverwijld wordt voldaan.

 • Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a AVG of op een Contract is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toegekend.

Bovendien heeft u bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is en dit niet mogelijk is. inbreuk maken op de rechten en vrijheden van andere personen met een beperking.

Om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • Recht om bezwaar te maken

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letters e of f AVG, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verantwoordelijke persoon persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Bovendien heeft u het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking nodig is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, kunt u contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. Bovendien bent u, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, vrij om uw recht van bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - inclusief profilering - waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft, tenzij de beslissing (1) noodzakelijk is voor de conclusie of uitvoering van een contract gesloten tussen u en de verantwoordelijke persoon, (2) is toegestaan ​​door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is en deze wetten nemen passende maatregelen om de rechten en vrijheden, evenals legitieme belangen of (3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon, of (2) gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming, zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden te beschermen en legitieme belangen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, het recht om uw eigen standpunt naar voren te brengen en het recht om de beslissing aan te vechten.

Als u uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke persoon.

 • Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U heeft het door de Europese wetgever verleende recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

DATARETENTIE

Wanneer u via de Website bestelt, bewaren wij uw bestelgegevens voor onze administratie, tenzij of totdat u ons vraagt ​​deze gegevens te verwijderen.

MINDERJARIGEN

De website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

VERANDERINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om een ​​verandering in onze zakelijke praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. 

CONTACT

Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via service@hibboux.de of op het hieronder vermelde postadres. Hier kunt u indien nodig ook vragen stellen of klachten indienen.

Splieterstraße 27, 48231, Warendorf, Duitsland

 

Son görüntülenen

Ne aramıştınız?